top of page

עו"ד ירושות וצוואות

 

בהתאם לחוק הירושה, תשכ"ה- 1965 (להלן: "חוק הירושה"),

לאחר מותו של אדם, העזבון שלו עובר ליורשיו בדין.
 

קיימים שני מצבים בהם יכולים יורשים לקבל את עזבונו של המנוח:

1. במידה והמנוח השאיר אחריו צוואה - יכולים לקבל היורשים הרשומים על פי הצוואה את עזבונו של המנוח בהתאם למה שרשום בצוואתו.

2. באמצעות חוק הירושה- במידה והמנוח לא השאיר אחריו צוואה כלשהי, רכושו יחולק בהתאם לאמור בחוק הירושה, ליורשיו החוקיים, כך שבדרך כלל עזבונו מחולק כמחצית לזכויות בן או בת הזוג ומחצית הזכויות הנותרת לידי ילדיו החוקיים של המנוח.

צוואה יכולה להיעשות הן בע"פ והן בכתב כאשר לכל אחת מצוואות אלו כללים משלהן לאופן עשייתן על מנת שיוכלו להתקבל מבחינה חוקית ולהפוך לצוואה חוקית לכל דבר ועניין.

קיימות מספר סוגים של צוואות, צוואות יכולות להיות צוואות הדדיות - מצב בו בני זוג מחליטים לערוך צוואה משותפת, בה מסדירים מה יעשה כל אחד עם חלקו שלו לאחר פטירתם, כמו כן, קיימת אפשרות לעריכת צוואה אישית ופרטנית בה אדם יכול לצוות מה יעשה ברכושו שלו בנוכחות שני עדים או נוטריון.

נוכחות ואישור הנוטריון לצוואה הינה מספקת בכדי להפוך את הצוואה לתקינה ומחייבת.

אין ספק כי לצורך הבטחת רצונו של אדם כלפי רכושו ויורשיו, יש צורך כי יערוך צוואה מסודרת אשר תבטיח באופן ברור ושאינו משתמע לשני פנים את רצונותיו.

במיוחד שבני הזוג בחיים ואינם מעוניינים שילדיהם (גם אם הם קטינים) יכנסו בעזבון מי מהם, אזי יש לערוך צוואה בה בשלב הראשון העיזבון עובר לנותר בחיים ורק לאחר פטירת הנותר בחיים, יחולק העיזבון בין הילדים.

משכך, מומלץ למי המעוניין בעריכת צוואה וזאת על מנת למנוע חילוקי דעות אשר עלולים להתגלות בין היורשים בעתיד, לפנות לעורך דין בקיא ובעל וותק על מנת שיערוך לו צוואה ברורה ותקינה ובהתאם לכל דין.

משרדנו הינו משרד המתמחה בעריכת צוואות מכל הסוגים, לרבות צוואות נוטריוניות כבר 20 שנים, והינו בקיא ומיומן מאד בתחום זה.

לפרטים נוספים הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר.

bottom of page