top of page

עו"ד משמורת ומזונות

 

במסגרת הליך הגירושין ועצם הפרדת הבית המשותף של הצדדים, נדרש על ידי בית המשפט ו/ או בהתאם לחלוקת והסכמות הצדדים, חלוקת השהות של הילדים בבתים הנפרדים של בני הזוג.

המשמורת היא בעצם אופן חלוקת הזמנים בין בני הזוג וכמות הזמן בו שוהה הילד באמתחתו של מי מבני הזוג.

בעוד שבעבר, במרבית המקרים, המשמורת הבלעדית היתה אצל האם ואלו האב היה מקבל הסדרי ראיה מסוימים בהם היה יכול לראות את ילדיו, כיום, ברירת המחדל הינה משמורת משותפת (אחריות הורית משותפת) של ההורים על ילדיהם, במצב זה, הילדים שוהים במספר ימים שווה אצל מי מבני הזוג. 

כידוע, נושא המזונות ונושא המשמורת הינם מקבילים ומשפיעים האחד על השני.

לאחרונה, בפסק דין תקדימי של בית המשפט העליון בהליך בע"ם 919/15 ובע"ם 1709/15, נקבע כי הורים גרושים החולקים משמורת משותפת על ילדיהם בין הגילאים 6 ועד 15 ושכרם שווה או קרוב לכך, יהיו חייבים באופן משותף ושווה בתשלום המזונות בהתאם ליכולותיהם הכלכליות.

נקבע בפסק דין כי הואיל ובמשמורת משותפת מחוייב כל אחד מהצדדים לדאוג ולשאת בתשלומים השונים למען צרכיו הבסיסיים של ילדיו (כגון: דיור, מזון וכו') אין טעם כי יהא צריך לשלם עוד מזונות עבור כך לצד השני אלא כל צד יישא הוא בתשלומיו בגין ההוצאות הבסיסיות, בעוד ההוצאות הנוספות (כגון: חוגים) יישאו הצדדים באופן משותף.

בהתאם לפסק הדין, נקבע כי חלוקת התשלומים בין ההורים הגרושים במשמורת משותפת, יהא כדלקמן:

 

                                                                                         

 

 

 

אין ספק כי הפסיקה החדשה של בית המשפט העליון, עשתה שינוי מהותי בכל הקשור לזכויותיהם של בני הזוג בעת הגירושין.

זכות המשמורת ותשלומי המזונות הינם המקרים הנמצאים בלב ליבם של המחלוקת בין הצדדים בעת הגירושין, לצורך הבטחת זכויות אלו של בן הזוג ישנו צורך כי בן הזוג יהא מלווה בייצוג הולם ומיומן אשר ידאג לכל צרכיו וזכויותיו המשפטיות בהליך הגירושין.

תחום דיני המשפחה הינו תחום אשר עומד במרכז מומחיותנו כבר 20 שנים, ולכם מובטח ייצוג הולם ומיומן לאורך כל ההליך.

לפרטים נוספים הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר.

 

ילדים בין הגילאים 6-0

ילדים בין הגילאים 15-6

ילדים בין הגילאים 18-15

המצב הקיים
השינוי בעקבות הפסיקה
bottom of page